Search

Обрати мовуВідкрите заняття з вищої математики

Відкрите заняття з вищої математики

«Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання законів природи, наймогутніша, найвеличніша наука — математика.»

С.В.Ковалевська

В усі часи математика мала велике практичне значення, а також відігравала важливу роль в науковому, технічному, економічному розвитку суспільства.

На сьогоднішній день математика інтенсивно проникає у всі сфери діяльності людини, об'єктивно відображаючи універсальні закони навколишнього світу.

Якісна математична підготовка є важливою складовою професійної компетентності сучасного фахівця, який повинен володіти методами математичного моделювання, оптимізації, прогнозування, кількісного та якісного аналізу, збору та обробки інформації. Особливо гостро проблема математичної підготовки постає для IT–фахівців, оскільки основу програмування складає не тільки знання певної мови програмування, а й уміння побудувати математичну модель, знання ефективних алгоритмів, процесу створення алгоритмів для розв'язання поставленого завдання.

Сьогоднішній студент повинен постійно вдосконалювати своє логічне і абстрактне мислення, творчо і розумно користуватись комп'ютерною технікою, володіти математичною культурою.

Особливу увагу слід звернути на самостійну роботу студентів. Тому не випадково слід відмітити відкрите заняття викладача математики, спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста Озімінської Орисі Яківни, проведене в 21-К групі (спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія») технологічного відділення.

Студенти добросовісно, творчо і активно підготувались до практичного заняття на тему: «Криві другого порядку: коло, еліпс, парабола, гіпербола». При підготовці до заняття студентами опрацьовано багато матеріалу, цікаво підготовлено презентації.

  

Адже, практичне заняття — це своєрідна форма зв'язку теорії з практикою, яка слугує для закріплення теоретичних знань шляхом залучення студентів до вирішення різних навчально-практичних та пізнавальних завдань. Орися Яківна під час проведення заняття організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

На даному практичному занятті студенти під керівництвом викладача глибоко і всебічно обговорюють практичні завдання. Для посилення активності і закріплення знань викладач залучає до участі в обговоренні теоретичних і практичних питань якомога більшу кількість студентів.

Після обговорення кожного питання Орися Яківна дає оцінку виступів, акцентує увагу на найбільш суттєвих положеннях, проблемах і можливих варіантах їх вирішення. У кінці заняття викладач виставляє студентам оцінки за ступінь активності при обговоренні питань, за глибину засвоєння матеріалу, а також за належне виконання індивідуальних завдань і вміння використовувати отриманий матеріал.

Для реалізації поставленої мети заняття викладачем використано інноваційні технології навчання, вдало і вміло поєднано теорію з практикою, задачі носять пізнавальний та прикладний характер.

Тому при обговоренні відкритого заняття колеги Орисі Яківни оцінили високий навчально-методичний рівень її професійної діяльності, педагогічний такт вимогливість та доброзичливе відношення до студентів.

Голова циклової комісії математичних та природничо-наукових дисциплін Глова Г.Р.

: