Search

Практика – джерело пізнання і арена застосування теорії

Практика – джерело пізнання і арена застосування теорії

    Одна з невід'ємних складових процесу підготовки майбутніх фахівців із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – практичне навчання.

Ринкова економіка та сучасний науково-технічний процес в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності суспільства докорінно змінюють соціальні, економічні, науково-технологічні, організаційні та екологічні умови, визначають стабільність, конкурентоспроможність та ефективність національної економіки, життєвий рівень населення країни, його соціальне і духовне обличчя.

Мета практичного навчання – поглиблення та закріплення теоретичних знань , отриманих у процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння сучасними методами і формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, здатності прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах.

Особливе місце в практичному навчанні відведено навчальній практиці з дисципліни «Фінансовий облік», яка дає змогу фаховим молодшим спеціалістам швидше адаптуватися у сфері виробництва, закладає основи професійного досвіду.

Під час навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік» студенти повинні оволодіти методикою заповнення первинних документів, облікових регістрів, обчислення фактичної собівартості продукції (робіт і послуг) , визначення фінансових доходів, складання балансу і типових форм звітності.

Викладачами обліково-фінансових дисциплін Стрільчук Л.В., Яремчук О.М., Папушко М.Д., які є керівниками практики, розроблена наскрізна задача за посадами в бухгалтерії . Методичні вказівки, завдання та форми звітності укомплектовано по темах, в окремі папки, як роздатковий матеріал. Підвищенню інтересу до навчальної практики сприяє те, що студенти ознайомлюються з «Посадовими інструкціями» кожного бухгалтера - спеціаліста на підприємстві і виконують всі його функціональні обов'язки: касира, бухгалтера-фінансиста, бухгалтера з обліку розрахункових операцій, основних засобів, запасів, заробітної плати, з виробництва і собівартості. Вони відпрацьовують уміння із складання первинних і зведених документів, облікових регістрів, різних форм фінансової і податкової звітності по даних ділянках обліку. Розв'язування конкретних виробничих ситуацій , застосування комп'ютера дає можливість створити умови для формування науково – професійного світогляду.

Програма практики максимально наближена до виробничих умов : основні показники роботи підприємства, види продукції, робіт і послуг, розцінки, ціни, норми і нормативи взяті з наших базових підприємств (тобто в основі лежить тісний зв'язок з виробництвом). Цьогоріч навчальна практика проводилася в режимі он – лайн згідно з чинним галузевим стандартом та типовою програмою практики.

Отже, навчальна практика з дисципліни «Фінансовий облік» на спеціальності 071 «Облік і оподаткування» є фундаментом для формування готовності майбутніх фахівців до здійснення бухгалтерської діяльності , здобуття і застосування знань в поєднанні з одночасним набуттям практичного досвіду .

Сучасний ринок праці вимагає залучення молодого спеціаліста у процес виробництва з першого дня його трудової діяльності на підприємстві чи установі, і саме завдання адаптації на виробництві наших випускників вирішує

навчальна практика з дисципліни «Фінансовий облік»     Уміло поєднанні теоретичні знання і практичні навики допоможуть студентам – майбутнім фахівцям адаптуватись до складних життєвих і виробничих ситуацій, знайти своє призначення в житті.

Лариса СТРІЛЬЧУК, Марія ПАПУШКО, Олександра ЯРЕМЧУК,     

викладачі обліково-фінансових дисциплін                            

 

 

 

: