Search

Навчальна практика в умовах дистанційного навчання

Навчальна практика в умовах дистанційного навчання

Обов'язковою складовою підготовки  фахівців з обліку і оподаткування є практичне навчання, метою якого є узагальнення набутих теоретичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують фахівця та сприяють поліпшенню якості їх підготовки. Однією із складових практичного навчання є навчальна практика, завданням якої є ознайомлення студентів зі специфікою напряму та спеціальності підготовки та формування професійних компетентностей.

Реалії сьогодення ставлять перед викладачами нові завдання щодо підготовки фахівців, зокрема і проведення навчальних практик у дистанційному режимі.

З 25 квітня по 06 травня 2022 р. начальна практика з дисципліни «Податкова система» здобувачів освіти 3 курсу, 34 групи спеціальності «Облік і оподаткування» проходила під керівництвом викладачів О.М.Попіль та О.М.Яремчук на платформі Google Workspace

Мета навчальної практики — закріплення студентами одержаних теоретичних знань та набуття навиків практичної роботи щодо ведення податкового обліку, контролю за правильністю нарахування податків всіх рівнів, за повнотою надходження коштів в бюджет, здійснення камеральних та документальних перевірок і оформлення результатів цих перевірок актами та складання податкової звітності.

Предметом навчальної практики є організація податкового обліку та складання податкової звітності в суб'єктах господарювання різних організаційно-правових форм аграрного сектору економіки.

За допомогою дистанційних технологій здобувачі освіти мали можливість ознайомитися із програмними продуктами для ведення та подання податкової звітності, а саме: "M.E.Doc." , "FreeZvit", «Електронний кабінет платника податків», «Єдине вікно подання електронної звітності» 

Виконання навчальної практики дозволить перевірити та зміцнити знання, які здобувачі освіти отримали вивчаючи дисципліну «Податкова система». Всі навички, які вони одержують, виконуючи завдання навчальної практики, будуть необхідні в практичній діяльності за обраною спеціальністю.

Навчальна практика проводиться відповідно до Календарно-тематичного плану та робочої програми навчальної практики, яка максимально наближена до виробничих умов.  Завдання практики сформовано відповідно до Податкового кодексу України, що дає можливість студентам вивчити законодавство щодо  формування та складання податкової звітності.

На початку практики здобувачам освіти були надані рекомендації для самостійного оволодіння практичними навичками відповідно до програм дистанційного практичного навчання. Впродовж всього періоду практики керівниками здійснювалась комунікація за допомогою різноманітних месенджерів, відбувалися Meet-конференції. Здобувачі освіти отримали індивідуальне завдання, результати виконання якого прикріплювали до кожної теми курсу навчальної практики, створеного у додатку classroom. Оцінювання практики проводилось комплексно за виконання завдань, за участь у конференціях, за ведення щоденника-звіту. За успішне виконання програми практики «Податкова система» хотілося би відзначити кращих студентів 34 групи: Димушко Ангеліна, Грицак Юліана, Гедзик Наталія, Яремко Іванна, Ожга Роман, Совсун Ілона.

Податкова система є підґрунтям фінансової системи країни – за рахунок податків формується загальнодержавний і місцеві бюджети країни. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці підготовка фахівців з податкової системи, котрі мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо поліпшення оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Ольга ПОПІЛЬ, Олександра ЯРЕМЧУК,

викладачі обліково-фінансових дисциплін

: