Search

Обрати мовуСекція екологічних дисциплін

Секція викладачів екологічних дисциплін


Актуальною проблемою сьогодення є проблеми дбайливого ставлення людини до природи, творчого використання її багатств. Поняття екологічної культури, екологічні знання в даний час набувають особливої актуальності, яка пов'язана з людською діяльністю, що призводить до змін, які відбуваються в середовищі нашого буття. Існування людської цивілізації та подальший її розвиток можливий тільки за умови формування якісно нових взаємин у системі «Людина – природа».

Формування екологічної свідомості та культури є необхідними умовами для подолання глобальної екологічної кризи і відвернення екологічної катастрофи, яка загрожує підривом основ біологічного існування людини, тому екологічне виховання є невід'ємною частиною виховання студентів нашого коледжу.

Екологічне виховання в коледжі спрямоване на розв'язання певних задач і проблем, які ставляться перед викладачами і студентами. Сьогодні ми дуже часто чуємо слова «екологія», «забруднення навколишнього середовища». Ми стали звикати до цих слів, вони викликають ряд запитань. Що можуть зробити студенти для навколишнього середовища? З чого треба почати? Як організувати роботу, щоб було цікаво? Відповіді на ці запитання ми шукаємо в нашій роботі.

Екологічне виховання у нашому навчальному закладі здійснюється за двома напрямами: на аудиторних заняттях та у позааудиторний час. Ми переконані, що тільки використання в єдності і взаємозв'язку двох сторін навчально-виховного процесу дозволяє повною мірою здійснювати вплив на інтелектуальну, емоційну і вольову сферу особистості студентів. Це забезпечує гармонійне формування всіх компонентів екологічної культури: інтересу до природи, знань про природу, моральних та естетичних почуттів щодо неї, позитивної діяльності тощо.

Викладачі екологічних дисциплін здійснюють свою роботу використовуючи різноманітні форми і засоби, які спрямовані на вирішення певного кола задач:

- виявлення екологічних проблем, формування у студентів установки на їхнє рішення;

- виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи;

- сприяння виробленню соціальної активності і формування необхідних звичок надання допомоги природі;

- виховання гуманного ставлення до людей і природи;

- створення умов для активного залучення студентів до природоохоронної освіти однолітків і дорослих.

Нагромадженню та поглибленню екологічних знань студентів сприяє наукова робота, яка є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже усі форми навчальної роботи: написання рефератів, виконання практичних, індивідуальних та самостійних завдань, що містять елементи проблемного пошуку; виконання завдань наукового характеру в період навчально – виробничої та переддипломної практик.

Екологічне виховання крім традиційних містить і нетрадиційні форми роботи: екологічні екскурсії; екологічні гуртки; екологічні конкурси; екологічні акції; трудовий десант.

Однією з форм екологічного виховання, спрямованого на пізнання природи і розуміння її законів, є еколого-туристичні походи, під час яких створюються сприятливі умови для студентів, що прагнуть краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи.

Щорічно студенти беруть активну участь в проведенні весняної толоки з озеленення та благоустрою території коледжу, міста. Тому основне завдання викладачів навчити студентів дивитись і бачити красу навколишнього світу, створити для них можливості одержувати нові враження, проявляти милосердя, співчуття до всього живого, виховувати готовність прийти на допомогу природі.

Студенти коледжу слідкують за чистотою берегів річки Дністер, прибирають сміття, що залишають відпочивальники, зламані чи пошкоджені гілки дерев. Даний захід сприяє вихованню у студентів екологічної культури поведінки.

З метою підвищення екологічної свідомості, виховання розумного та дбайливого ставлення до охорони довкілля студенти разом з викладачами реалізовують інформаційно-просвітницький екологічний проєкт роздільного збору відходів «Збирай роздільно - живи доцільно»

У нашому навчальному закладі діє Трудовий десант. Студенти мають свої закріплені території, де слідкують за чистотою і порядком та здійснюють її благоустрій. Це виховує у них працелюбність, охайність, почуття відповідальності та гордості за свою роботу.

Кожний захід екологічного змісту має на меті вирішувати задачі навчання та розвитку студентів і повинен бути спрямований на формування екологічної свідомості, виховання необхідних почуттів та емоцій, організацію позитивної діяльності молоді у природі і на заняттях з екології, біології.

Результатом роботи викладачів екологічних дисциплін є засвоєння студентами основних екологічних і біологічних понять, розуміння різнобічної цінності природи та зацікавленості екологічними проблемами, формування різноманітних екологічних умінь і навичок, сприяння активному і творчому підходу в природоохоронній діяльності, формування глибокого переконання у необхідності охорони природи й особистій причетності до цієї справи.

: