Search

Методичний кабінет

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

 Методичний кабінет


1. Загальні положення

1.1.   Методичний кабінет є центром організації навчально-методичної та виховної роботи, визначає її напрями, форми і зміст.
1.2.   Методичний кабінет у своїй діяльності керується Конституцією Украї­ни, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами та цим Положенням.
1.3.   Методичний кабінет здійснює свою діяльність за планом роботи на на­вчальний рік, затвердженим директором  навчального закладу фахової передвищої освіти.

Засідання обласного методичного об’єднання викладачів "Економічної теорії"


2. Завдання

Основними завданнями методичного кабінету є:

2.1.    забезпечення оптимальних умов для організації навчального процесу та реалізації завдань якісної підготовки фахівців;
2.2.    надання методичної допомоги викладачам, керівникам груп у підви­щенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності;
2.3.    поновлення та систематизація методичних матеріалів, які друкуються у фахових виданнях та розробляються у вищому навчальному закладі, пропаганда досягнень передової педагогічної науки, інноваційних технологій навчання;
2.4.    вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду на­вчально-виховної роботи викладачів  навчального закладу фахової передвищої освіти;
2.5.    організація виставок методичних розробок викладачів, навчально-методичної літератури, конкурсів передового педагогічного досвіду, технічної творчості та науково-пошукової роботи студентів;
2.6.    сприяння участі викладачів  навчального закладу фахової ередвищої освіти у міжвузівсь­ких конференціях, семінарах;
2.7.   формування інформаційного банку даних (картотек на електронних, паперових носіях) з питань змісту освіти, організації навчально-виховного проце­су, психолого-педагогічних досягнень, кращих робіт викладачів;
2.8.   забезпечення публікацій з досвіду педагогічної роботи викладачів ви­щого навчального закладу в засобах масової інформації, підтримування зв'язків із засобами масової інформації;
2.9.    інформування викладачів про нормативні документи в галузі освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.


3. Функції

Методичний кабінет відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

3.1.   систематизація та пропагування педагогічних і науково-методичних інновацій (рефератів, статей) в освітній сфері;
3.2.   надання допомоги молодим викладачам, цикловим (предметним) комі­сіям у веденні навчально-методичної документації;
3.3.   планування, організація та проведення науково-теоретичних, науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів і занять школи молодого викладача;
3.4.   організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
3.5.   вивчення роботи циклових (предметних) комісій, окремих викладачів щодо ефективності використання різноманітних форм і методів навчання, інно­ваційних технологій навчання, узагальнення та пропаганда передового педагогіч­ного досвіду роботи викладачів,  навчального закладу фахової передвищої освіти загалом з найваж­ливіших проблем освіти;
3.6.   видання інформаційних листів про надходження навчально-методичної літератури;
3.7.   визначення науково-методичних проблем, які реалізовуються  навчальним закладом фахової передвищої освіти при плануванні та проведенні відкритих занять (лекцій, се­мінарських, практичних, лабораторних занять), внесення пропозицій щодо пода­льшого удосконалення різноманітних напрямів педагогічної діяльності навчального закладу фахової передвищої освіти;
3.8.   інформування про всеукраїнські, регіональні конкурси, конкурси серед навчальних закладів фахової передвищої освіти та організація участі студентів і викладачів в цих конкурсах;
3.9.   організація рецензування навчальних посібників та навчально-методичної літератури, створених викладачами і схвалених цикловими (предмет­ними) комісіями, методичною радою навчального закладу фахової передвищої освіти.

: