Search

Курсова робота – важливий етап підготовки фахівця

Курсова робота – важливий етап підготовки фахівця

Для побудови і наукового обґрунтування оптимальних технологій вирощування високих і якісних урожаїв сільськогосподарських культур при економічно вигідних затратах засобів виробництва і праці першочерговим завданням є вміння в конкретних умовах творчо використовувати знання цих дисциплін.

Кожний студент спеціальності "Агрономія" повинен навчитись практичному й творчому використанню знань цих дисциплін і набути практичних навичок розробляти та обгрунтовувати технології вирощування сільськогосподарських культур.

Однією з таких форм навчання є розробка науково обгрунтованої технології та організаційно-економічних заходів одержання врожаю запланованої величини і якості в конкретних грунтово-кліматичних умовах у вигляді курсової роботи.

Курсова робота — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Студенти 41-А та 42 груп спеціальності «Агрономія» в цьому навчальному семестрі виконували курсові роботи з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва»

Основною метою написання курсової роботи з даної дисципліни є висвітлення народногосподарського значення культури, стан її вирощування в країні тa світі, основні проблеми, пов'язані із вирощуванням вибраної культури, розробка технології вирощування запрограмованого врожаю культури.

Завершальним етапом написання курсової роботи є її захист.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі викладачів циклової комісії за участю керівника курсової роботи. Під час захисту комісія з'ясовує, як студент засвоїв основний теоретичний матеріал, пов'язаний із тематикою курсової роботи, як він уміє пояснити окремі розрахунки, обґрунтувати вибір технології вирощування.

Студенти при захисті курсових робіт довели, що навчання протягом чотирьох років не пройшло даремно, і в більшій, чи меншій мірі, вони готові до роботи на виробництві.

Як майбутні фахівці агрономічної справи, вони вміло пояснили технології вирощування сільськогосподарських культур, особливості деяких операцій, які притаманні тільки тим чи іншим культурам.

З впевненістю можна сказати, що перший крок до початку трудової діяльності зроблено.

Студентам, як майбутнім фахівцям, на цьому не потрібно зупинятися, а твердо йти до досягнення своєї мети – стати справжніми фахівцями в галузі агрономії, які б відповідали вимогам сучасного життя.

Петро КОРОПЕЦЬКИЙ, Павло АНДРУСИК , викладачі коледжу

: