Search

Удосконалюємо методичну роботу

Удосконалюємо методичну роботу


Готуючись до нового 2022-2023 навчального року викладачі коледжу удосконалюють методичну роботу з врахуванням вимог сучасності та рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Модернізація змісту освіти, що ґрунтується на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання спрямована на здобуття студентами умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей. Ця робота починається в коледжі із завершення загальноосвітньої підготовки до рівня повної загальної середньої освіти, оскільки більшість студентів навчаються на базі 9 класів, тобто базової загальної середньої освіти.

В 2022-2023 н. році ми здійснюємо перехід на оновлені освітньо-професійні програми розроблені з врахуванням нових стандартів фахової передвищої освіти затверджених МОіН України: 051 Економіка, наказ № 699 від 22.06.2021 р.; 071 Облік і оподаткування, наказ № 698 від 22.06.2021 р.; 072 Фінанси, банківська справа та страхування, наказ №700 від 22.06.2021 р.; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, наказ № 704 від 22.06.2021 р.;

101 Екологія, наказ № 624 від 12.07.2022 р.,123 Комп'ютерна інженерія, наказ № 366 від 20.04.2022 р.; 201 Агрономія, 30.06.2021 р. № 743. Матеріали галузевих стандартів розміщені за посиланням - https://mon.gov.ua/ua/osvita/fahova-peredvisha-osvita/sektor-fahovoyi-peredvishoyi-osviti/zatverdzheni-standarti.

В частині загальноосвітньої підготовки на І-ІІ курсах продовжуємо виконувати освітню програму профільної середньої освіти затверджену наказом МОіН України №570 від 1.06.2018 року. Особливістю її реалізації є те, що поряд з базовими предметами, які включають окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів, частину навчальних годин на 1 та 2 курсах призначено для забезпечення профільного навчання, яке є невід'ємною частиною професійної підготовки фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів, у т.ч. спеціальних курсів.

В коледжі сформовано і затверджено у встановленому порядку освітні і освітньо-професійні програми підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти на основі яких розроблено і реалізуються навчальні плани за спеціальностями: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 Економіка, 201 Агрономія, 101 Екологія, 123 Комп'ютерна інженерія.

В цьому році Міністерство освіти і науки України ще не опублікувало методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році. Тому будемо використовувати відповідний документ «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, підготовлені спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», розміщені за посиланням: ttps://osvita.ua/legislation/Ser_osv/84653/.

Важливо також брати до уваги сучасні реалії та особливості освітньої політики держави в умовах війни. Їх врахування при підготовці викладачем планування і викладання навчальних дисциплін є важливою умовою якісного забезпечення освітнього процесу.

В цьому році закладам освіти рекомендовано ширше використовувати в освітньому процесі базу електронних підручників, що мають гриф МОН України або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Перелік цієї навчальної літератури постійно оновлюється, його розміщено за посиланням https://goo.gl/TnGiJX.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

Міністерство освіти і науки України підготувало інформацію щодо особливостей організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього (https://mon.gov.ua/ua/news/osoblivosti-organizaciyi-202223-navchalnogo-roku).

Відповідно до постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» організація освітнього процесу в очному режимі залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Структура та тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку, а також форми організації освітнього процесу визначаються в межах часу, передбаченого освітньою програмою (відповідно до обсягу навчального навантаження та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, особливостей регіону, ситуації тощо).

Освітній процес може відбуватися і за змішаною формою. Змішана форма поєднує очний і дистанційний режими. Форма може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації.

При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід забезпечити безумовне переривання освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення тривоги. Освітній процес може завершуватися в укритті, а після відбою тривоги учасники можуть повернутися до приміщення закладу освіти та продовжити процес навчання з урахуванням необхідного корегування.

Саме ці особливості маємо враховувати і в розробці навчально-методичного забезпечення для вивчення дисциплін студентами коледжу. Наша згуртованість, відповідальність і творче ставлення до педагогічної діяльності стане запорукою успішного вирішення навчальних завдань та нашим внеском у справу перемоги над ворогами України.


М. Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи

: