Search

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції

Шановні колеги! Пропонуємо здобувачам освіти, молодим ученим, викладачам та всім зацікавленим особам взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку освіти, науки, виробництва в сучасному соціокультурному просторі», приуроченої до 125-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, 125-ї річниці заснування ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого» та 125-річчя від Дня народження Євгена Храпливого, яка відбудеться 6 червня 2023року.


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Євген Васильович Храпливий – учений, організатор кооперативного руху.
 2. Розвиток освіти в сучасних соціокультурних умовах.
 3. Сучасні інформаційні технології.
 4. Економіка, фінанси та облік в сучасних умовах.
 5. Проблеми модернізації аграрної галузі.
 6. Екологічні проблеми, спричинені війною.
 7. Роль природничо-математичних дисциплін у підготовці фахівців.
 8. Гуманітарні дисципліни та сучасність: актуальні питання.
 9. Здоров'язберігаючі технології в сучасних умовах.
 10. Теоретичні та практичні аспекти розвитку студентських наукових досліджень.

Дата проведення: 6 червня 2023р.

Початок роботи : 11.00.

Місце проведення: м. Заліщики, вул. Крушельницької, 52, ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України».

Форма участі в конференції – очна, дистанційна.

Конференцію буде проведено в OFFLINE та ONLINE-режимі на платформі MEET: посилання на захід у MEET буде розіслано на електронні адреси.

Реєстрація учасників конференції проводитиметься в дистанційному форматі з 10.45 до 11.00 у чаті конференції.

Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА.

Приймаються матеріали, написані українською, польською та англійською мовами.

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів конференції, який можна буде завантажити в PDF-форматі на сторінці конференції за адресою: https://bit.ly/3Ba24xA.

За публікацію статті без виступу учасник отримує сертифікат на 6 годин. Якщо виступ із доповіддю на пленарному або секційному засіданні – сертифікат на 8 годин.


УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 • До 1 червня надіслати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. статтю, оформлену згідно вимог (до 6 сторінок) та заявку на участь у конференції.
 • Файли повинні мати назви: «01_Прізвище_стаття», де 01 – номер напряму.
 • Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на електронну скриньку до 1 червня. Файл повинен мати назву: «01_ Прізвище _презентація», де 01 – номер секції. Виступ до 10 хв.
 • Покликання на відеозустріч для участі у конференції буде розіслане учасникам на електронні адреси, з яких отримано матеріали конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Стаття не повинна бути раніше опублікована.
 2. Обсяг статті – до 6 сторінок, які не нумеруються.
 3. Формат тексту - А4, Microsoft Word (*.doc, *.docx).
 4. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см.
 5. Розмітка сторінки: всі поля - 2см, орієнтація - книжкова.
 6. Посилання на джерело подавати у квадратних дужках, через кому вказувати сторінки [2, 34], [3, 136-137].

Рукопис статті має містити прізвище та ініціали автора, його дані, повну назву роботи,

анотації та ключові слова двома мовами (українською, англійською), список використаних джерел (мовою авторського оригіналу).


Структура статті (для здобувачів освіти) має відповідати таким вимогам:

 1. Посередині зазначається назва секції (шрифт - жирний).
 2. Другий рядок – індекс УДК (шрифт - жирний, вирівнювання по лівому краю).
 3. Третій рядок – у верхньому правому куті - прізвище та ім'я здобувача освіти (шрифт - жирний).
 4. Четвертий рядок - у верхньому правому куті – вказати курс, на якому навчається здобувач освіти.
 5. П'ятий рядок – спеціальність, на якій навчається здобувач освіти, (вирівнювання по правому краю).
 6. Шостий рядок– прізвище та ім'я наукового керівника (шрифт - жирний ), науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче в рядку вказати місце навчання (роботи), (вирівнювання по правому краю).
 7. Через один рядок – назва наукової роботи (великими жирними літерами по центру).
 8. Через один рядок – анотації та ключові слова двома мовами (українською, англійською курсивом).
 9. Через один рядок - текст наукової роботи (кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см, вирівнювання по ширині.
 10. В кінці тексту - через один рядок - наводиться список використаних джерел (жирним і по центру), оформлений відповідно до стандартів ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК

Анатолій Петрас,

здобувач освіти ІІ курсу

спеціальність «Комп'ютерна інженерія»

Науковий керівник – викладач Пронь М.Б.

Відокремлений структурний підрозділ

«Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого

Національного університету біоресурсів і

природокористування України»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ

АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Анотація - (2-3 речення) двома мовами (українською, англійською);

Ключові слова - (5-7 позицій) двома мовами (українською, англійською);

Актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

Формулювання цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Станкевич С.А. Застосування сучасних технологій аерокосмічного знімання в аграрній сфері//Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій: матеріали наук.-практ. конфер. 2011. С.44-50.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК:378.14.015.62

Михайло Пронь , викладач

Відокремлений структурний підрозділ

«Заліщицький фаховий коледж імені Є.Храпливого

Національного університету біоресурсів і

природокористування України»

ЕЛЕКТРОННЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Анотація (2-3 речення) двома мовами (українською, англійською);

Ключові слова – (5-7 позицій) двома мовами (українською, англійською);

Актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

Формулювання цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Задорожній М.І. Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІУ. Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. 311 с.


Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім'я, по-батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Повна назва закладу освіти

Напрям

Назва доповіді

Форма участі (очна, дистанційна)

Виступ (так/ні)

Контактний телефон

E-mail

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст, якість поданих матеріалів, наявність плагіату та оформлення наукової роботи відповідальність несуть автори. Матеріали, які не відповідають пред'явленим вимогам, оргкомітетом до розгляду не прийматимуться.


КОНТАКТНА ОСОБА:

Слободян Ольга Петрівна,

тел. 068 1647 079,тел.095 2557 263,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

: