Search

Ділова активність і професіоналізм – основне кредо циклової комісії

Ділова активність і професіоналізм –

основне кредо циклової комісії

Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.
М. Форбс
 

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія економічних та комерційних дисциплін. До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені та професійні педагоги, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів: Галина СИТНИК, Ольга КИВЕРИГА, Ольга ГАЛАЙДІДА, Борис ПАВЛЮК, Уляна ВИЗНЮК та голова циклової комісії Олександр ХОЛОДИЛО.

Варто зауважити, що викладачі циклової комісії здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів, що ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями та вміннями.

Діяльність циклової комісії орієнтована на посилення інноваційної спрямованості навчання та визначається поглибленим змістом програм на рівні національних стандартів освіти за переліком дисциплін, підготовку з яких здійснюють викладачі комісії.

Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії економічних та комерційних дисциплін є досвід практичної діяльності її викладачів, новітність використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

Для цього вони використовують різноманітні форми роботи – від лекційної до позааудиторної, мають позитивний досвід наукової роботи зі здобувачами освіти, яка спрямована на залучення їх до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах.

Викладачі циклової комісії проводять значну виховну роботу серед здобувачів освіти і цілеспрямовано працюють над формуванням у майбутніх фахівців відповідальності за обрану спеціальність, вміння нарощувати свій фаховий потенціал, орієнтуватися у ринковому середовищі, вихованням морально-етичних принципів та норм поведінки і спілкування.

Мета роботи цього професійного об'єднання викладачів полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у сучасних соціально – економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Тому на засіданні викладачі обговорюють основні завдання, такі як:

– реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

– організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу;

– підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються викладачами комісії;

– проведення наукових досліджень за профілем циклової комісії, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них здобувачів фахової передвищої освіти;

– сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

– взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, зарубіжними партнерами;

– здійснення керівництва навчальною практикою та стажуванням.

Особливістю циклової комісії економічних та комерційних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі здобувачами освіти різних спеціальностей, а саме: «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.

Значна увага зосереджена на організації наукової роботи здобувачів освіти. Під керівництвом досвідчених педагогів майбутні фахівці готують курсові роботи, в яких досліджують теоретичні та практичні проблеми організації, планування, аналізу та обліку діяльності підприємств.

Саме ці завдання та напрями роботи були обговорені на першому у 2023-2024 навчальному році засіданні циклової комісії. Висловлюємо сподівання, що нашим викладачам успішно вдасться їх реалізувати. Успішної праці, шановні колеги!

Олександр ХОЛОДИЛО, голова циклової комісії

: