Search

Працює робоча група по підготовці ОПП «Економіка»

Працює робоча група по підготовці ОПП «Економіка»

Підготовка здобувачів освіти до розв'язання в майбутньому професійних завдань в економічній сфері діяльності передбачає високий рівень сформованості загальних та професійних компетентностей, а також здатності постійно їх удосконалювати.

Тому під час засідання робочої групи освітньо-професійної програми «Економіка» було обговорено перелік вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» із спеціальності 051 Економіка.

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення результатів навчання, що дає право на отримання здобувачами освіти професійної та освітньої кваліфікації.

Завідувачка економічним відділенням Стрільчук Л.В., поінформувала членів робочої групи щодо необхідності формування проєкту переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» 2024 року вступу на навчання та внесення пропозицій.

Киверига О.Ю. наголосила, що перелік вибіркових навчальних дисциплін сформовано із врахуванням пропозицій представників Ради роботодавців та представників студентського самоврядування, якими зазначено, що перелік навчальних дисциплін відповідає критеріям фахової підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка» із спеціальності 051 Економіка. Порядок вибору навчальних дисциплін регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у ВСП Заліщицький ФК ім. Є.Храпливого НУБіП України» та «Порядок формування та вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм у ВСП Заліщицький ФК ім. Є.Храпливого НУБіП України».

Павлюк Б.С. звернув увагу, що метою реалізації освітньо-професійної програми є надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків у сфері економіки, підготовки здобувачів фахової передвищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

Холодило О.І. зазначив, що запропонований перелік вибіркових навчальних дисциплін забезпечує набуття загальних і фахових компетентностей здобувачами освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка».

До обговорення щодо забезпечення якості освітнього процесу, долучився представник Ради роботодавців Гнатишин М.І.

Присутня на засіданні Жовтюк Андріана, студентка ІІІ курсу спеціальності 051 Економіка, представник органів студентського самоврядування, активно приймала участь в обговоренні переліку вибіркових навчальних дисциплін, і висловлювала свою думку з приводу вільного їх вибору.

В обговоренні питання щодо формування переліку вибіркових дисциплін освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр взяли участь всі члени робочої групи, враховано пропозиції та рекомендації, що були подані на спільному засіданні робочої групиз викладачами циклової комісії економічних та комерційних дисциплін.

Члени робочої групи схвалили та внесли на розгляд методичної ради коледжу проект переліку вибіркових навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка.

Інформацію надала голова робочої групи Ольга КИВЕРИГА

: