Search

Курсова – засіб реалізації дослідницької роботи

Курсова – засіб реалізації дослідницької роботи

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення спеціальних дисциплін, з іншого - зорієнтована на власний науковий пошук студента. Одночасно дослідницька робота є обов'язковим елементом освітнього процесу. Один із способів її реалізації – написання курсових робіт. Карантинні обмеження, дія воєнного стану наклали свій відбиток на організацію досліджень, написання та захист курсових робіт, але набуті у попередні роки навички дистанційної роботи сприяли успішному виконанню поставлених завдань.

10 травня 2024 року студенти випускних груп освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» провели захист своїх курсових робіт.

Під час написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» студенти використовували свої знання та навички для розв'язання поставлених завдань і написання висновків.

При написанні теоретичної частини майбутні бухгалтери опрацьовували нормативні документи, ознайомлювалися з організацією обліку на підприємствах; при виконанні розрахункової частини - виконували необхідні розрахунки, формували бухгалтерські проводки, складали форми фінансової звітності.

Виконання курсової роботи вимагало поглибленого вивчення дисципліни, уміння самостійно аналізувати і робити висновки. У своїх роботах студенти показали вміння працювати з нормативними документами та першоджерелами, підбирати та аналізувати цифрові дані.

Під час захисту своїх робіт випускники продемонстрували глибоке розуміння основних економічних понять та процесів, а також вміння визначати можливі проблеми та розробляти ефективні стратегії їх вирішення. Це свідчить про високий рівень знань та навичок, які вони отримали під час навчання, і про здатність застосовувати їх на практиці.

Бажаємо здобувачам освіти подальших успіхів, наснаги та наполегливості у навчанні для досягнення своїх мрій та реалізації свого потенціалу!

Ольга САВІРКО, Оксана БОЙЧУК,

викладачі циклової комісії

фінансово- облікових дисциплін

 

: