Search

Державні екзамени розпочато

Державні екзамени розпочато

Державний екзамен - це завершальний етап навчання в коледжі та перевірка набутих знань спеціалістів. Цьогоріч цикл проведення державних екзаменів розпочався із складання іспиту студентами заочного відділення ОКР «Бакалавр» спеціальності «Облік і аудит». Програма державної атестації від випускників вимагає два комплексні іспити. Перший з них визначає рівень знань з економічної теорії та включає завдання з таких навчальних дисциплін: історія економіки та економічної думки, політичної економії, мікроекономіки та макроекономіки.

Екзаменаційна комісія, до складу якої входять представники ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, провідних господарств та досвідчені викладачі і представники дирекції коледжу оцінюють теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Успішне засвоєння дисциплін економічного циклу служить фундаментом для спеціальних дисциплін, комплексні екзамени з яких студенти складатимуть як наступний етап державної атестації випускників.

Війтик Ю.П., викладач коледжу

: