Search

Миті студентського життя

Студентське життя - найпрекрасніша пора. Саме студентські роки самі цікаві і незабутні. Це час наповнений романтикою, безтурботністю.

Студентське життя приносить багато радості. Спочатку людина радіє, коли дізнається, що стала студентом, потім - нові знайомства та друзі. Від однієї сесії до іншої сесії живуть студенти весело. А скільки всього ще потрібно пережити…

Студентське життя – це незабутні роки, які залишають назавжди свій слід у серці кожного студента. Тому студенти Заліщицького агроколеджу не втрачають цей час, насолоджуються кожною хвилинкою, адже 4 роки пролетять, як одна мить.

Для кожної людини  найкращим куточком є місце , де вона народилася та живе. Тут все знайоме та рідне. Але дізнатися про щось цікаве, побачити багато нового хоче кожен із нас. З цією метою для студентів другого курсу викладачами та куратором груп організувалася екскурсія, щоб познайомити їх з чарівними куточками м. Чернівці, що допомагає краще пізнати історичне минуле та сьогодення.

Чернівці – адміністративний центр Буковини ( Чернівецька область) у південно-західній Україні, на березі річки Прут, біля підніжжя Карпатських гір. Заїхавши у місто, ми були вражені величчю залізничного вокзалу. УXIXст. залізниця була символом прогресу. Залізничну станцію у стилі модерн збудували у 1908 році. Студентів захоплював купол залізничної станції прикрашений скульптурою Іриди – богині-вісниці, - розповідає С.П. Симака.

У Чернівцях є багато красивих архітектурних споруд, майже всі вони є архітектурними пам’ятниками різних стилів, прикрашеними статуями, балконами, лоджіями різних форм та розмірів. Багато історичних споруд збереглось, особливо у центрі міста.

Наша екскурсія продовжувалася і ми наближалися до однієї з головних архітектурних пам’яток міста – Чернівецького національного університету (колишня резиденція Буковинських митрополитів). І саме тут розпочалась захоплююча мить, яку створив для нас екскурсовод Павло Миколайович. Наші студенти довідалися, що резиденція Буковинських митрополитів, витончений архітектурний шедевр, був спроектований та збудований відомим чеським архітектором і меценатом мистецтв Йозефом  Главкою. Будівництво розпочалося в 1864р. і тривало до 1882 року. Весь ансамбль приваблює відвідувачів своїм величним виглядом, який нагадує середньовічний замок. Із захопленням, діти розглядали високі цегляні стіни прикрашені керамікою та різьбленим каменем. Стрімкі схили даху оздоблені орнаментом з білої, зеленої, блакитної та коричневої глянцевої черепиці. Все це разом справляє враження вічності, піднесеності та урочистості. З розповіді екскурсовода ми дізналися, що за часів австрійського правління університет мав лише три факультети: православної теології, права та філософії, а у 2000р. отримав статус національного і зараз функціонує під назвою Чернівецький університет імені Юрія Федьковича.

Далі ми відвідали один із факультетів ЧНУ - факультет комп’ютерних наук. Наші студенти мали змогу поспілкуватися зі студентами за спеціальністю «Комп’ютерні системи і мережі». Серед студентів в різний час тут були і є громадяни Німеччини, Ізраїлю, Єгипту, Сирії, Росії, Узбекистану, Молдови, Греції. Для проведення навчального процесу за спеціальністю на випускаючій кафедрі, якою є кафедра “Комп’ютерних систем та мереж” задіяно близько 100 сучасних комп’ютерів, обладнано шість спеціалізованих лабораторій та комп’ютерних класів загалом на 80 посадочних місць, які укомплектовано найсучаснішим обладнанням. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні викладання не тільки дисциплін пов’язаних з об'єкто-зорієнтованим програмуванням, розробкою систем візуального проектування інтерфейсів користувача програмних продуктів і WEB-дизайну (Delphi, VBA, Java, ХML, C++, РНР), а й фахово-спеціалізованих дисциплін, де використовується професійно-спрямоване програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж, зокрема прикладні пакети програм VHDL, P-CAD, Auto-CAD, 3DMax studio, Protel 98/99/DXP, VisSim та інші. Всі комп’ютери кафедри об’єднанні в локальну мережу і мають прямий вихід до мережі Internet. Для викладання спеціалізованих інженерних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки інженерів-системотехніків з напрямку 0915 – “комп’ютерна інженерія” обладнано методичний кабінет з науково-методичною літературою і спеціалізовані лабораторії з теорії електричних кіл, комп’ютерної електроніки і схемотехніки, мікроконтролерів та мікропроцесорних систем, архітектури, конструювання і тестування ЕОМ та периферійних пристроїв, системного програмування, системного програмного забезпечення і WEB-дизайну.

Далі наша екскурсія перенеслася на вулицею О. Кобилянської, яка є однією з найголовніших головніших вулиць у місті Чернівці, розказує С.Б. Осадчук. Вона не довга, але вражає своїми неповторним ансамблем, величних будівель.

Починається від Центральної площі і сягає вулиці Т. Шевченка. Студенти вражені красою будинків, збудованих в одному стилі -  стилі модерн. На вулиці розташовані: православний собор Святого Духа, Палац урочистих подій, краєзнавчий музей Юрія Федьковича, аптека-музей, обласна бібліотека, Німецький народний дім, департамент українсько-польської співдружності, кінотеатр, багато ресторанів і кафе. Тут викладачі іноземних мов С.Б. Осадчук та О.М. Завінська мали змогу поспілкуватися і розповісти другокурсникам про подорож Чернівцями іноземними мовами – англійською та німецькою.

Увагу наших студентів привернув краєзнавчий музей Юрія Федьковича. Студенти із цікавістю оглядали експонати – історичне минуле Буковини, зразку тодішнього етносу. Визначні події краю відображені в елементах посуду, зброї, музичних інструментах, костюмах властивих цьому дивовижному краю.

Завершальним етапом незабутньої екскурсії було відвідування катка. Вправно їздили на ковзанах студенти і навіть Світлана Петрівна та Ольга Марківна. Задоволені і зовсім не втомлені студенти повертались до гуртожитку із мріями і дізнатись більше про рідний край.


 


Moments of student life

Student life - the most wonderful time. For student it is the most interesting and unforgettable. It is a time filled with romance, serenity.

Student Life brings a lot of joy. At first a man is glad when he learns that he became a student, then when he gets new acquaintances and friends. From one session to another session, students live funny. And so mach many student should live through.

Student life  it is unforgettable years that leave their trace forever in the heart of every student. Therefore, students of Zalishchyky Agrarian Colledge don’t waste the time, they enjoy every moment, because 4 years will fly by like a flash.

For each person the best place is the place where he has born and lives. Everything is familiar and native here. But each of us wants to find out something interesting to see many new things. That’s why, for the second year students teachers and group tutor organized at our order acquaint them with charming corners of the Chernovtsy city, which helps to better understand the historical past and the present of this city.

Chernivtsi is an administrative center of Bukovyna (Chernivtsi region) in the south-western Ukraine, on the banks of the Prut River, at the foot of the Carpathian Mountains. Reaching the city, we were impressed by the grandeur of the railway station. In XIXcc. railway was a symbol of progress. Railway stations of the modern style was built in 1908. Students were fascinated with the dome of the train station decorated with the sculpture of goddess Iris, - says S.P. Symaka.

In Chernivtsi, there are many beautiful architectural buildings, almost all of them are architectural sites of different styles, decorated with statues, balconies, loggias of various forms and sizes. Many historical buildings are remained, especially in the city center.

Our tour continued and we approached to one of the major architectural sites of the city of Chernivtsi - National University (former residence of Bukovyna metropolitans). And here is begun an exciting moment for us which was created by the guide Pavel Mykolaiovych. Our students learned that the residence of Bukovyna metropolitans, sleek architectural masterpiece, was designed and built by renowned Czech architect and patron of the arts Joseph Hlavka. The construction began in 1864 and lasted until 1882. The whole ensemble attracts visitors to its majestic appearance, which resembles a medieval castle. Enthusiastically, the children looked high brick walls decorated with ceramics and carved stone. The steep slopes of the roof are decorated with ornaments of white, green, blue and brown glossy tiles. All of this gives the impression of eternity, elation and celebration. From the story of the guide, we learned that during the reign of Austrian the university had only three faculties of Orthodox theology, law and philosophy, and in 2000. received a national status and now operates under the name of the Chernivtsi University of named after Y. Fedkovich.

Then, we visited one of the faculties of the CNU faculty for Computer sciences. Our students had the opportunity to speak with students from the specialty Computer systems and networks; Among the students at various times there were and are citizens of Germany, Israel, Egypt, Syria, Russia, Uzbekistan, Moldova, Greece. For the she dying process to the specialty departments, which is the Department Computer systems and networks about are used 100 modern Computer, equipped with six specialized laboratories and Computer classroom of 80 seats that are equipped with modern equipment. This allows to teach not only  subjects connected to the Object-oriented programming, the development of the visual design of the user interfaces of software and WEB-design (Delphi, VBA, Java, XML, C ++, PHP), but also professionally –specialized subjech that use professionally-directed software engineering and Computer graphics, circuit design of computer technology and Computer systems and networks, including application software packages VHDL, P-CAD, Auto-CAD, 3DMax studio, Protel 98/99 / DXP, VisSim and others. All Computer of the department have local network and direct access to the Internet.

For teaching specialized engineering disciplines in the educational and vocational training program for system engineer from 0915, direction Computer engineering equipped the methodical study with scientific and methodical literature and specialized laboratories on the theory of electrical circuits, Computer electronics and circuitry, microcontroller and microprocessor-based systems, architecture, design and testing of computers and peripherals, system programming, system software and WEB-design.

Then our tour continued down the street rented daily, which is one of the most important streets in the city of Chernivtsi, tells SB Osadchyk. It is not long, but impresses with its many old stately buildings. It starts from the central square and extends to the Shevchenko street. Children are delighted that almost all the houses in it are built in the same style, modern style.

There are: Orthodox Cathedral of the Holy Spirit Palace events, museum of handicrafts, a pharmacy museum, Regional Library, the German People House, the Department of Ukrainian-Polish Commonwealth, cinema, many restaurants and cafes in the street. Here teachers of foreign languages SB Osadchyk and OM Zavinska had a chance to talk and share with second year students the impressing through  about the journey sophomore Chernivtsi  using foreign languages English and German.

Attention of our students was drawn by the museum of handicrafts named after Y. Fedkovich. Students viewed the exhibits – the historical past of  Bukovyn, the example of those times of ethnic culture. Prominent esents of the Hie land are reflected in the elements of dishes, weapons, musical instruments, clothes which are peculiar to this wonderful land.

Visitin skating-ring was the final step of our excursion. Svitlana Petrivna and Olga Markivna skated on the skating-ring as the best quali field sportsmen. The students not tired returned to the hostel dreaming of visiting new places of interest to. Learn more about their native Motherland.Симака С.П., Осадчук С.Б., Завінська О.М. -  викладачі коледжу 
Colledge teachers: Symaka S.P., Osadchuk I.B., Zavinska O.M.       

: