Search

Секція економічних дисциплін

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Секція економічних дисциплін


 

Економіка — це мистецтво
задовольняти безмежні потреби
за допомогою обмежених ресурсів.

Лоренс Пітер


У навчанні та вихованні майбутніх фахівців важливим є науковий підхід. Саме він зобов'язує педагогів Зарівну Б.П., Киверигу О.Ю., Холодило О.І., викладати дисципліни економічного циклу на основі перевірених наукових даних, пропонувати різні концепції та підходи, що стосуються наукових проблем, надаючи студентам можливість самостійно приймати ту чи іншу точку зору, через систему аргументів, використовуючи,  тісні зв'язки з виробництвом, що гарантує студентам успіх при вивченні економічних дисциплін.

Головна мета секції економічних дисциплін -  підготувати висококваліфікованих спеціалістів з достатніми професійними знаннями, які будуть застосовані на практиці. Робота викладачів секції спрямована на пошук  сучасних  освітніх   технологій з метою підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів.

Свідоме ставлення студентів до навчання, їх активна участь у процесі засвоєння знань, формування умінь та навичок досягається підходами, у яких реалізуються принципи зв'язку навчання з життям, що полягає у використанні на заняттях життєвого досвіду викладачів та студентів, розкритті практичної значимості знань, можливості їх застосування на практиці у громадському житті. Всі ці фактори сприяють мотивації навчання студентів. Та і самі студенти спеціальності «Економіка» в цьому неодноразово переконувались, будучи учасниками семінарів, тренінгів, олімпіад, науково-практичних конференцій, конкурсів, а також різного роду практик, які проводяться у навчальному закладі та за його межами - в сучасних підприємствах.

Секція є випусковою із спеціальності «Економіка».

Відбулася зустріч зі справжньою легендою економіки та кооперації Зиновієм Свередою.

Під керівництвом викладачів економічних дисциплін Кивериги Ольги Юріївни та Холодила Олександра Івановича, студенти: спеціальності 051 «Економіка» взяли безпосередню участь у цій зустрічі. Розмова велася з різних тем, таких як: кооперація, благодійні організації, соціальне підприємництво, приватно соціально-економічний бізнес, сімейне господарство, аналіз різних сучасних форм християнського підприємництва та успішних християн-підприємців. Наші студенти мали можливість безпосередньо поспілкуватися зі Зеновієм Свередою, що дало неабиякий ефект.

При викладанні фахових дисциплін, викладачі завжди підвищують свій професійний рівень через застосування нових, креативних підходів, реалізуючи які, пріоритет надається творчості студентів і викладачів як безумовному фактору успіху в здійсненні їх спільної діяльності.

Підвищення ролі студентів у навчально- виховному процесі стимулюється і нетрадиційним підходом, суть якого полягає у використанні поряд з лекційно-практично-семінарською системою, широкого спектру методів і форм навчання різновікових груп студентів через позааудиторні бесіди, розповіді студентів коледжу своїм молодшим сестрам, братам, колегам, друзям, знайомим, учням шкіл, як про навчальний заклад, так і про навчання в ньому.

Важливим є й інформаційний підхід у навчанні і вихованні молоді. Його суть полягає у тому, що базовим і визначальним компонентом навчання студента виступає інформація та новітні методики, через які сприймаються необхідні потоки інформації (комп'ютери, локальні комп'ютерні мережі, Інтернет тощо).

Для забезпечення професійної конкурентноспроможності на ринку праці, студент має самостійно розвиватися. Адже високі професійні якості – гарантія успіху в опануванні обраної та затребуваної спеціальності в умовах ринкової економіки.

Тому, сучасний молодий спеціаліст-випускник повинен володіти знаннями згідно фаху, інформаційними технологіями, іноземною мовою, системними знаннями з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволять знаходити і обґрунтовувати ефективні управлінські рішення.

Отже, шановні випускники 9 і 11 класів, ліцеїв, професійних училищ – запрошуємо вас відвідати Відокремлений структурний підрозділ «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України» і надалі поповнити лави студентів даного навчального закладу.

Голова секції Киверига Ольга Юріївна

: