Search

Студентський гурток «Екосвіт»

Гурток еколого-натуралістичного напряму

«Екосвіт»


Екологічні знання, навички, переконання потрібні кожному для мотивації своєї поведінки у природі. Виховувати почуття особистої відповідальності за стан довкілля, усвідомлення місця людини у природі. Вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей, цінувати та оберігати природу рідного краю і власне здоров'я. Саме з такою метою у Відокремленому структурному підрозділі «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України»був створений гурток під назвою «Екосвіт», керівником якого є Радик Алла Василівна.

Даний гурток дає змогу залучати студентів до вирішення актуальних проблем екології, формує екологічну культуру особистості, шанобливе ставлення до природи.

Мета роботи гуртка:

 • узагальнення і систематизація екологічних знань, формування навиків наукової роботи, екологічно доцільної поведінки.
 • Мета реалізується в процесівиконання таких завдань:
 • розширення, поглиблення й систематизаціяприродничихзнань, знань про норми й правила доцільноїповедінки в природному середовищі, екологічніпроблемирідного краю та шляхи їхвирішення;
 • формування потреб в екологічнійдіяльності, екологічнодоцільнихмотивів, естетичнихпочуттів до природи;
 • формуванняпрактичнихуміньполіпшення стану природного середовищасвоєїмісцевості, навичок і звичокекологічнодоцільноїповедінки.


Гуртківці беруть активну участь в екологічній роботі протягом усього навчального року. Велика увага приділяється заходам захисту та відновлення довкілля, акціям по впорядкуванню територій, вирощуванню рослин, проведенню спостережень та досліджень та ін.

Нагромадженню та поглибленню екологічних знань вихованців сприяє наукова робота: написання рефератів, виконання індивідуальних та самостійних завдань, що містять елементи проблемного пошуку; виконання завдань наукового характеру та участь в науково – практичних конференціях.

Однією з форм гурткової роботи спрямованої на пізнання природи і розуміння її законів, є еколого-туристичні походи, під час яких створюються сприятливі умови для студентів, що прагнуть краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи.

Щорічно гуртківці беруть активну участь в проведенні весняної толоки з озеленення та благоустрою території коледжу, міста. Ці заходи вчать студентів дивитися і бачити красу природи, проявляти милосердя, співчуття до всього живого, готовність прийти на допомогу природі.

Члени гуртка слідкують за чистотою берегів річки Дністер, прибирають сміття, що залишають відпочивальники, зламані чи пошкоджені гілки дерев. Даний захід сприяє вихованню у студентів екологічної культури поведінки.

З метою підвищення екологічної свідомості, виховання розумного та дбайливого ставлення до охорони довкілля гуртківці беруть участь в реалізації інформаційно-просвітницького екологічногопроєкту роздільного збору відходів «Збирай роздільно - живи доцільно».

У нашому навчальному закладі діє Трудовий десант. Студенти мають свої закріплені території, де слідкують за чистотою і порядком та здійснюють її благоустрій. Це виховує у них працелюбність, охайність, почуття відповідальності та гордості за свою роботу.

Члени гурка є активними учасниками проведення екологічних конкурсів, виставок, акцій, відкритих виховних заходів:

 • акції по благоустрою та озелененню території («Чисте повітря навколо нас», «Година Землі», «День довкілля» «Прибери сміття, підпишись під захистом довкілля!» та ін.)
 • конкурси – виставки стінгазет, малюнків та плакатів («Екологічна криза сучасності: причини і наслідки», «Мій дім – Земля», «Твій біль, Україно, - Чорнобиль»)
 • фотовиставки («Вони врятували світ», «Людина іприрода»)
 • екскурсії територією НПП «Дністровський каньйон»
 • екскурсія в ботанічний сад Чернівецькогонаціональногоуніверситетуім. Ю. Федьковича

Гуртківці беруть активну участь в організації та проведенні відкритих виховних заходів, а саме:

 • загальноколеджівська відкрита виховна година «Тридцята палає весна»;
 • виховна година для студентів технологічного відділення «Чорнобилягіркийполин на серцеліг незримо й тяжко…»;
 • виховна година для студентів першого курсу «Чисте довкілля – запорука здоров’я людини» та ін.

При кабінеті«Загальної екології та раціонального природокористування» створено та оформлено інформаційно-навчальні стенди, які містять актуальну інформацію та мають корисний практичний та виховний зміст. Для популяризації екологічної інформації гуртківці готують інформаційно – довідкові статті на відповідні тематики,зокрема на стенд «Екологічна парадигма та імператив» та інформаційний куток «Екологічний вісник».

Кожен захід екологічного змісту має на меті вирішувати задачі навчання та розвитку студентів і повинен бути спрямований на формування екологічної свідомості, виховання необхідних почуттів та емоцій, організацію позитивної діяльності молоді у природі і на заняттях з екології, біології.

Результатом гурткової роботи є засвоєння студентами основних екологічних і біологічних понять, розуміння різнобічної цінності природи та зацікавленості екологічними проблемами, формування різноманітних екологічних умінь і навичок, сприяння активному і творчому підходу в природоохоронній діяльності, формування глибокого переконання у необхідності охорони природи й особистій причетності до цієї справи.


Радик А.В., керівник гуртка

: