Search

Обрати мовуУдосконалюємо методичну роботу

Удосконалюємо методичну роботу

    Готуючись до нового 2019-2020 навчального року викладачі коледжу удосконалюють методичну роботу з врахуванням нових вимог Міністерства освіти і науки України. Модернізація змісту освіти, що ґрунтується на компетентнісному та особистісно орієнтованому підходах до навчання спрямована на здобуття студентами умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

    Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей. Ця робота починається в коледжі із завершення загальноосвітньої підготовки до рівня повної загальної середньої освіти, оскільки більшість студентів навчаються на базі 9 класів, тобто базової загальної середньої освіти.

    В 2019-2020 н. році ми завершуємо перехід на нову типову освітню програму профільної середньої освіти затверджену наказом МОіН України №570 від 1.06.2018 року. Особливістю її реалізації є те, що поряд з базовими предметами, які включають окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів частину навчальних годин на 1 та 2 курсах призначено для забезпечення профільного навчання, яке є невід'ємною частиною професійної підготовки молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю. Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів, у т.ч. спеціальних курсів.

    В коледжі сформовано і затверджено у встановленому порядку освітні програми підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти на основі яких розроблено навчальні плани за спеціальностями: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 Економіка, 201 Агрономія, 101 Екологія, 123 Комп'ютерна інженерія.

    Міністерство освіти і науки України 1 липня 2019 року опублікували методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році. Особливу увагу звернуто на те, що у змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

    Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв'язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації.

    Методичні рекомендації стосовно викладання навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень) розміщені за посиланнями: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/ або https://nus.org.ua/news/. Їх врахування при підготовці викладачем планування і викладання навчальних дисциплін є важливою умовою якісного забезпечення освітнього процесу.

     В освітньому процесі заклади освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН України або схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Перелік цієї навчальної літератури постійно оновлюється, його розміщено за посиланням https://goo.gl/TnGiJX.

     Звертаємо увагу, що наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2018 № 696 затверджено програми (режим доступу: https://cutt.ly/TtEFPO), за якими починаючи з 2020 року буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

    Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

М. Сопилюк, заступник директора з навчальної роботи

: