Search

Студентський гурток «Дослідник»

Студентський науковий гурток «Дослідник»


Керівник гуртка: Киверига О.Ю., викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Староста гуртка: Політичка Діана.

Робота гуртка здійснюєтья виходячи із сучасних проблем у сфері інноваційного розвитку економіки. Увага приділяється дослідженню важливих питань пов'язаних з відновленням та покращенням сучасної економіки.

Мета діяльності студентського гуртка:

 • залучення талановитої молоді до наукової діяльності;
 • створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи;
 • сприяння у творчому і інтелектуальному розвитку особистості у процесі науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів інтересу й потреби до наукових досліджень;
 • вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.


Основними завдання гуртка є:

 • сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу;
 • сформувати навички роботи з науковою економічною інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
 • розвивати вміння оперувати науковими знаннями, законами, теоріями, фактичним матеріалом і методикою досліджень в економічній галузі;
 • сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;
 • розвивати системне логічне і критичне мислення;
 • сприяти задоволенню потреб у творчій самореалізації та саморозвитку особистості.

До складу наукового гуртка «Дослідник» входять здобувачі освіти ІІІ курсу ВСП Заліщицький ФК імені Є.Храпливого НУБіП України

Спеціальність 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», який працює згідно плану роботи гуртка, що складений на навчальний рік і затверджений заступником директора з навчальної роботи.

Форми роботи гуртка:

 • Моніторинг та опрацювання дослідницьких матеріалів;
 • Участь у предметних олімпіадах, конференціях, конкурсах;
 • Екскурсії у сучасні виробничі підприємства;
 • Підготовка та обговорення доповідей.

Тематика науково-дослідних робіт

 1. Бізнес-план як ефективна форма залучення інвестицій.
 2. Механізми захисту та підтримки конкуренції на ринку.
 3. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні.
 4. Маркетингові дослідження на підприємстві.
 5. Місце підприємства в системі ринкових відносин.

Результати діяльності:

Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їх наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати економічні виклики, проблеми і загрози, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, публікації власних наукових досліджень.

: