Search

ЦК фінансово–облікових дисциплін

Циклова комісія фінансово–облікових дисциплін


Якщо ви вдало оберете
професію і докладете до неї  душу,
то щастя  саме знайде вас. 

                                                                       (Ч. Дарвін)


Сучасний етап розвитку фінансово-економічних відносин висуває нові вимоги до знань, вмінь, навичок та інших компетентностей випускників економічних спеціальностей. Перед викладачами постає завдання щодо інтеграції теоретичних знань та практичних умінь здобувачів освіти в цілісну систему, формування у студентів загальних та спеціальних компетентностей, розвиток їх критичного мислення, уміння генерувати нові ідеї, здатності приймати нестандартні рішення та уміння працювати в команді.

Головним завданням циклової комісії фінансово-облікових дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр». Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців в галузі економіки.

Підготовка фахівців у сфері фінансів та бухгалтерського обліку  – це щоденна творча робота викладачів нашої комісії. У її складі працюють висококваліфіковані спеціалісти з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки: Стрільчук Лариса Василівна, Книш Іванна Іванівна, Жлуховська Руслана Степанівна, Яремчук Олександра Миколаївна, Леоненко Наталія Володимирівна, Савірко Ольга Василівна, Сапіжак Михайло Володимирович та Бойчук Оксана Миколаївна.

Очолює комісію викладач фінансово-облікових дисциплін – Жлуховська Руслана Степанівна.

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії фінансових та облікових дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають вимогам і потребам ринкової економіки.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

- впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;

- удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

- вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;

- залучення до моніторингу та вдосконалення освітнього процесу роботодавців, стейкхолдерів, здобувачів освіти;

- ефективної організації самостійної роботи студентів;

- удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; гурткова робота, спрямована на формування творчого, мислячого фахівця в галузі фінансів та бухгалтерського обліку; уроки-екскурсії; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції; виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів; тижні спеціальних дисциплін; професійні конкурси; зустрічі з фахівцями та роботодавцями у сфері фінансів та обліку тощо.

Викладачі фінансово-облікових дисциплін працюють на спеціальностях  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування».

Фінанси, банківська справа та страхування – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківських установах, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, органах казначейської служби, органах податкової служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представників малого та середнього бізнесу, великих бізнес-структур, сільських та міських рад, районних та обласних державних адміністрацій та ін.).

Професія фінансиста є однією із найбільш престижних та високооплачуваних у світі, та вимагає системного застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Відповідно до даних Державної служби статистки України фінансисти отримують одну із найвищих офіційних заробітних плат в Україні. Це також підтверджується численним обсягом вакансій, розміщених на сайтах з пошуку роботи.

Випускники за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати:

- у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;

- у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів;

- у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування).

Спеціальність «Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

Дана спеціальність – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов'язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності (податкової, управлінської, статистичної) базуються саме на даних обліку. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть вести облік як в ручному, так і автоматизованому режимі і можуть постійно розвиватись і удосконалюватися відповідно до змін в економіці та законодавстві.

Наші випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку щодо ведення бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, оцінки суттєвості подій, аналізу операцій та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

Якісній підготовці фахівців з фінансів та обліку і оподаткування сприяє наявність в коледжі спеціалізованих кабінетів та лабораторій, серед яких «Навчальна бухгалтерія», «Лабораторія інформаційних систем і технологій в обліку», які є навчально-практичним центром організації навчально-методичної роботи із студентами. В ній студенти мають можливість:

- попрацювати з новим програмним забезпеченням;

- ознайомитись із новинами в сфері обліку та оподаткуванні;

- підібрати потрібні бланки первинного, аналітичного і синтетичного обліку;

- отримати консультації із виконання практичного завдання, написання курсової роботи, підготовки доповіді, реферату, оформлення звіту про виробничу практику та інше.

Циклова комісія фінансово-облікових дисциплін активно підтримує зв'язки з випускникам минулих років, в тому числі і з тими, хто обіймає керівні посади в банківських установах, бізнес-структурах, органах державної влади, та стає першим роботодавцем для нинішніх студентів. Це дає можливість забезпечити працевлаштування наших студентів.


 

Голова циклової комісії: Жлуховська Р. С.

: