Search

Обрати мовуНавчальна практика з дисципліни "Податкова система" - невід'ємна складова частина навчального процесу

Навчальна практика з дисципліни "Податкова система" - невід'ємна складова частина навчального процесу

    Практичне навчання є складовою частиною навчального процесу і ефективною формою підготовки спеціалістів до їх професійної діяльності.

    У ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого" з 15.04.2019р. по 26.04.2019р. у студентів 36 групи спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" проходила навчальна практика з дисципліни "Податкова система".

    Перехід до ринкової економіки, децентралізація прийняття економічних рішень, передача економічної влади підприємствам породжують невизначеність, ризик у підприємницькій діяльності. В таких умовах для прийняття різних рішень необхідно організувати на підприємстві процес отримання надійної інформації. Таку інформацію можна отримати лише при організації ведення обліку, кінцевим результатом якого є звітність. В цьому і полягає основна роль організації роботи облікових працівників з податкового обліку - подати достовірну, повну та неупереджену інформацію про діяльність підприємства не тільки для внутрішнього контролю і прийняття ефективних управлінських рішень, які обґрунтовані точними розрахунками, глибоким та усестороннім аналізом.

    Навчальна практика з дисципліни "Податкова система" є однією з провідних в процесі підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей  072 "Фінанси, банківська справа та страхування" та передбачає застосування на практиці здобутих теоретичних знань з таких вивчених раніше дисциплін: «Економіка підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Бюджетна система».

    Предметом навчальної практики є організація податкового обліку та складання податкової звітності в суб'єктах господарювання різних організаційно-правових форм аграрного сектору економіки.

    Мета навчальної практики — закріплення студентами одержаних теоретичних знань та набуття навиків практичної роботи, щодо ведення податкового обліку, контролю за правильністю нарахування податків всіх рівнів, за повнотою надходження коштів в бюджет, здійснення камеральних та документальних перевірок і оформлення результатів цих перевірок актами та складання податкової звітності.

    Виконання навчальної практики дозволить перевірити та зміцнити знання, які студенти отримали вивчаючи дисципліну "Податкова система". Всі навички, які вони одержують, виконуючи завдання навчальної практики, будуть необхідні в практичній діяльності за обраною спеціальністю.

    Навчальна практика представлена у вигляді завдань для самостійного рішення, які студенти під керівництвом викладача виконують на бланках затверджених форм, з урахуванням інструкцій та вимог Державної фіскальної служби, аналізують їх та ведуть записи у робочому зошиті.

    Навчальна практика проводиться відповідно до Календарно-тематичного плану та робочої програми навчальної практики, яка максимально наближена до виробничих умов.  Завдання практики сформовано відповідно до Податкового кодексу України, що дає можливість студентам вивчити законодавство щодо  формування та складання податкової звітності.

    Податкова система є підґрунтям фінансової системи країни - за рахунок податків формується загальнодержавний і місцеві бюджети країни. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці підготовка фахівців з податкової системи, котрі мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо поліпшення оподаткування юридичних та фізичних осіб.

О.М. Попіль, викладач дисципліни

''Податкова система"

: