Search

Обрати мовуПоїздка до Польщі -українсько-польський обмін молоді!

Поїздка до Польщі - українсько-польський обмін молоді!

    

Jedziemy do Polski !

Ukraińsko-polska wymiana młodzieży

      Wraz z Zespołem Szkół Rolniczych w Namysłowie nasza uczelnia realizuje projekt pt. "Poznajemy - rozumiemy. Polskie i ukraińskie szlaki tożsamości" , który polega na realizacji w Polsce i na Ukrainie spotkań młodzieżowych opartych na priorytecie wzmacniania dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych ludzi.

     Uczestnikami projektu są nasi studenci oraz uczniowie szkoły rolniczej w Namysłowie. Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie istnieje od 1947 roku. W szkole kształci się blisko 600 uczniów w 24 klasach, w 8 zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik żywienia, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy. Nasz uczelnia współpracuje z ZSR od ponad 7 lat.

    Cele projektu zakładają wzajemne zrozumienie młodych ludzi, zwiększenie tolerancji i otwartości poprzez poznanie tożsamości narodowej partnerów. 15 września 12 uczniów i 2 nauczycieli z naszej uczelni przyjedzie na tydzień do Namysłowa, a po 2 tygodniach również 12 uczniów i 2 nauczycieli z ZSR przyjedzie do nas do Zaleszczyk.

    Realizacja celów projektu będzie się odbywać poprzez udział młodzieży w warsztatach: historycznych i poznawczych realizowanych w formie gier miejskich fabularnych i podchodów oraz muzycznych, tanecznych i teatralnych, a także kulinarnych. Uczniowie zorganizują debaty i dyskusje nt. znaczenie nowych mediów w komunikacji, człowiek a środowisko, znaczenie tożsamości narodowej. Uczestnicy będą porozumiewać się w językach narodowych, aby wzmocnić więź i przełamać bariery komunikacyjne, spędzą wieczór w domach rówieśników, aby lepiej poznać zwyczaje i tradycje kraju partnerów. Uczniowie będą zapisywać na nośnikach cyfrowych wrażenia i odczucia towarzyszące odkrywaniu tożsamości oraz zorganizują wystawę swoich prac.

    Środki finansowe na realizację obu wyjazdów w ramach projektu przyznałaPolsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

 

Поїздка до Польщі - українсько-польський обмін молоді!

 

       Якщо хочеш отримати унікальну додаткову можливість – відкрити для себе таку країну, як Польщу – то тобі до нас!.

     Завдяки Спілці сільськогосподарських шкіл в Намислові наш навчальний заклад «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» реалізував проект «Розуміємо і пізнаємо. Польські та українські маршрути ідентичності», за допомогою якого можна пізнати нові можливості, обмінятися безцінним досвідом, контактами та натхненням на власні ініціативи.

     Метою проекту є взаєморозуміння молодих людей, збільшення толерантності і відкритості через пізнання національної ідентичності партнерів. 15 вересня 12 студентів і 2 викладачі з нашого навчального закладу здійснять поїздку до Намислова, а після 2-х тижнів перебування там, 12 учнів і 2 вчителі з ZSR прибудуть до нас в місто Заліщики.

   Учасниками проекту є наші студенти, а також учні сільськогосподарської школи в Намислові. Спілка сільськогосподарських шкіл в намислові існує з 1947р. В школі навчається близько 600 учнів в 24 класах, за 8 професіями: технік агробізнесу, архітектурний технік, технік готельного бізнесу, технік туристичної обслуги, харчовий технік, технік - інформатик, технік фотографії і мультимедіа, рекламний технік. Наш заклад співпрацює з ZSR понад 7 років.

     Реалізація мети проекту буде відбуватися через участь молоді у семінарах: історичних і пізнавальних, які будуть реалізовані в формі ігор, також музичних, технічних і театральних, а також кулінарних підходів. Учні організовуватимуть дебати і дискусії, наприклад, значення нових медіа в спілкуванні, людина і середовище, значення національних подібностей. Учасники будуть навчатися національних мов, щоб зміцнити знання і переламати бар'єри комунікації, проводячи вечір в родинах ровесників, щоб краще пізнати звичаї і традиції країни партнерів. Учні будуть записувати на цифрових носіях враження і відчуття товариськості відкриваючи схожість, а також організують виставку своїх напрацювань.

    Фінансування на реалізацію обох виїздів в рамках проекту здійснюється Польсько-Українською Радою обміну молоддю.

: