Search

Математичний гурток

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Презентуємо роботу

Математичного гуртка


Керівник «Математичного гуртка»: Глова Галина Романівна, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Староста «Математичного гуртка»: Ковальчук Світлана, студентка 15-ФПЕ групи

Талант і творча обдарованість особистості стають сьогодні запорукою інтенсивного економічного розвитку країни і сприятливим фактором національного престижу. Сучасній молодій людині для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень математичної підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам.

Одним із засобів зацікавлення студентів математикою є добре продумана позааудиторна робота. Вона є однією з форм організації пізнавальної діяльності студентів, але разом з тим вимагає конкретних знань, ерудованості, широкої обізнаності з математичних дисциплін.

Формування в студентів навичок самостійної пізнавальної і дослідницької діяльності і невіддільного від них стійкого інтересу до навчання є одним із найважливіших завдань сучасного навчального закладу. Значна роль в успішному його розв’язанні належить не тільки заняттям, а й різним видам позакласних занять. Ефективною формою позакласних занять з математики є математичний гурток.

Математичний гурток — це засіб задоволення студентської допитливості, можливість розширити кругозір студентів у різних галузях математики. Гурткова робота з математики сприяє розвиткові у студентів математичного та логічного мислення, зосереджувати увагу, робити чіткі і доступні висновки та узагальнення, обґрунтовувати свої думки.

Члени математичного гуртка — це обдаровані студенти, ерудовані, з винятковою наполегливістю, які здатні цілеспрямовано працювати над собою і прагнуть завжди знайти істину.

Заняття в ньому доповнюють роботу на заняттях і дають можливість задовольнити інтереси та бажання студентів, що виходять за межі навчальної програми. Тематика занять гуртка відповідає тим знанням, яких набувають студенти в процесі навчання, і тому вона пов’язана з програмним матеріалом. У процесі гурткової роботи студенти вчаться розв’язувати математичні проблеми, працювати з математичною літературою тощо.Метою програми гуртка є:

 • формування навчальних компетентностей особистості засобами математики;
 • активізація розвитку пізнавальних здібностей студентів;
 • залучення студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях з математики;
 • розвиток якостей творчої особистості, як пізнавальна активність, прагнення до досягнення мети, самостійна творчість;
 • підготовка студентів до творчої діяльності, проведення математичних досліджень.

Правильна організація занять математичного гуртка дозволяє розвинути у студентів такі особистісні якості:

 1. Методологічні: наполегливість, завзятість, уміння доводити розпочату справу до кінця, цілеспрямованість, вміння долати труднощі.
 2. Пізнавальні: математичний спосіб мислення, вміння чітко формулювати думки, вміло використовувати математичну символіку, правильно застосовувати математичну термінологію, вміння робити висновки та узагальнення, аналізувати.
 3. Креативні: творча ініціатива, гнучкість розуму, натхненність, радість від інтелектуальної праці.
 4. Комунікативні: вміння працювати в парі, у групі, знаходити потрібну інформацію, передавати її.

Основні завдання математичного гуртка:

 1. Формування та розвиток інтересу до предмету «Математика».
 2. Виявлення та розвиток потенційних та творчих здібностей студентів.
 3. Створення сприятливих умов для самовираження студента в різних видах діяльності, в тому числі і навчально-творчій та дослідницькій.
 4. Розвиток і тренінг логічного та творчого мислення, просторової уяви.
 5. Розширення обсягу знань вихованців гуртка за рахунок залучення додаткових теоретичних фактів;
 6. Формування і розвиток розумових операцій: аналізу і синтезу, порівнянь, аналогій, класифікацій, узагальнень.
 7. Розвиток таких якостей творчої особистості, як пізнавальної активності, посидючості, завзятості у досягненні мети.
 8. Активізація розумової діяльності студентів, стимулювання інтересу до математики через розв’язування задач, що вимагають застосування нетривіальних ідей, пошуку різноманітних способів розв’язування задач, а також за допомогою цікавих задач, головоломок, софізмів, парадоксів, жартів, ігр, тощо.

Основні види діяльності студентів на гуртковому занятті:

 • Підготовка обдарованої молоді до участі у внутріколеджівських, обласних та Всеукраїнських студентських математичних змаганнях: олімпіадах, конкурсах.
 • Розв’язування задач підвищеної трудності по темах програмного матеріалу.
 • Розв’язування цікавих задач, задач – жартів та задач на кмітливість.
 • Розв’язування головоломок, парадоксів і софізмів, кросвордів.
 • Підготовка студентів до участі в конференціях, написання науково-пошукових робіт.
 • Проведення тижнів математики, математичних вікторин, вечорів, математичних ігр.
 • Проведення віртуальних екскурсій, бесід, перегляд цікавих математичних відеофільмів, створення презентацій.

Олімпіада, як один з видів математичних змагань.

Студенти-гуртківці є активними учасниками:

 • Внутріколеджівських олімпіад (І етап);
 • Обласних (ІІ етап);
 • Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта»;
 • Всеукраїнської олімпіади «На урок»;
 • Всеукраїнського конкурсу “Акробатика з математики” (Всеосвіта).

Результати олімпіад є показником якості навчально-виховного процесу, відображають рівень готовності студентів до здачі ЗНО, рівень знань вивчення предмету.

Члени гуртка — активні учасники науково-практичних конференцій.

Кожного року гуртківці представляють свої творчі роботи на виставки в Навчально-методичний центр (м. Немішаєве) та на «Педагогічний Оскар».

Однією з цікавих і важливих форм позакласної роботи є віртуальні математичні екскурсії. На таких екскурсіях студенти дістають початкові відомості з геометрії, розвивають окомір, а також набувають навичок практично застосовувати математичні знання.

Члени гуртка активно працювали в on-line режимі під час дистанційного навчання.

Цінність гурткової роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, вирішує проблему організації вільного часу студентів, задовольняє їх різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність, тощо. Активізуючи пізнавальну діяльність студентів, вона в той же час створює умови для практичного застосування одержаних ними знань.

Висновок. Отже, гурткова робота сприяє поглибленню знань, прищепленню навичок застосовувати ці знання на практиці, вихованню моральних якостей: волі, наполегливості, критичного ставлення до виконаної роботи, а також розвиває інтерес до вивчення предмету.

Нехай захопленість студентами математичними науками, їхнє бажання та здатність учитися, фахова майстерність педагогів та віра батьків у своїх дітей допомагають досягати перемог у майбутньому.


Глова Г.В., викладач-методист, керівник гуртка

: