Search

Секція екологічних дисциплін

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Секція екологічних дисциплін


Стрімкий розвиток суспільства, застосування нових технологій виробництва, зростаючий негативний вплив людини на природу – все це призводить до значних проблем навколишнього середовища. Міжнародна спільнота останні десятиріччя акцентує особливу увагу на необхідності ефективної екологічної освіти, що зумовлює необхідність підготовки громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури, які базуються на нових критеріях оцінки взаємовідносин суспільства і природи. В світлі таких вимог, головним завданням екологічної освіти в Україні є ефективна професійна екологічна підготовка через базову екологічну освіту.

Викладачі секції екологічних дисциплін забезпечують якісну підготовку грамотних спеціалістів ОПС "Фаховий молодший бакалавр" спеціальності 101 «Екологія».

Метою роботи викладачів є формування професійних компетенцій студентів при вивченні природничо-наукових дисциплін, виховання професійних якостей майбутніх фахівців та розвиток їх творчого потенціалу.

Викладачі вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, впроваджують інноваційні технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. Робота зорієнтована на вимоги до компетентностей сучасної освіти, в яких вагоме місце займають знання про природу і навколишній світ, обізнаність в сучасних досягненнях природничих наук та перспектив їх подальшого розвитку.

Секцією викладачів екологічних дисциплін проводяться відкриті заходи, акції, конкурси, олімпіади, семінари, зустрічі з цікавими особистостями та фахівцями в сфері природоохоронної діяльності. Активними учасниками цих заходів є студенти.

Студенти також залучаються до участі в навчально-дослідницькій роботі, до роботи в гуртках. Все це сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, підвищенню якості знань.

 

Свою методичну майстерність викладачі підвищують шляхом участі у науково – методичних та психолого–педагогічних семінарах, вебінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації та ін.

На засіданнях викладачів секції екологічних дисциплін обговорюються питання пов'язані з успішністю студентів, аналізуються результати проміжної атестації, літньої та зимової сесій, визначаються шляхи покращення якості знань студентів.

Викладання всіх профільних дисциплін здійснюється з урахуванням сучасних вимог до організації навчання на основі проблемно-пошукового та практично-зорієнтованого підходів.

Результатом роботи викладачів секції екологічних дисциплін є засвоєння студентами професійних знань, умінь і навичок, сприяння до розуміння різнобічної цінності природи та зацікавленості екологічними проблемами, активному і творчому підходу в природоохоронній діяльності, формування глибокого переконання у необхідності охорони природи й особистій причетності до цієї справи.

: