Search

ЦК агрономічних та еколого-інженерних дисциплін

СНПЧ А7 Курск, обзоры принтеров и МФУ

Циклова комісія агрономічних

та еколого-інженерних дисциплін


 

ГОЛОВА  ЦИКЛОВОЇ  КОМІСІЇ   Башта Ірина Семенівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист, заслужений педагогічний працівник  Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Андрусик Роман Васильович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист

 

Глова  Володимир Степанович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Сопівник  Любов Йосипівна – викладач біологічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник аграрної освіти України, заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Червоногріцька  Ольга Антонівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Гагалюк Василь Васильович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, заслужений педагогічний працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

Андрусик Павло Романович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст другої категорії

 

Фреяк Галина Борисівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

 

Радик Алла Василівна – викладач природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії

 

Коропецький Петро Миколайович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

 

Грицишин Стефанія Федорівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 

Полева Руслана Михайлівна – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст першої категорії

 

Гулько Іван Михайлович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

 

Конько Василь Антонович – викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 

Черничук Володимир Михайлович – майстер виробничого навчання першої категорії

 

Лилик Петро Мирославович – майстер виробничого навчання першої категорії

 

Козак Володимир Васильович – майстер виробничого навчання першої категорії

Сучасна освіта, окрім надання знань, має прищепити молодій людині здатність самостійно засвоювати знання, оволодівати потрібною інформацією та творчо осмислювати її. Тобто освіта покликана навчити майбутнього громадянина на основі отриманих знань адаптуватись до суспільства, яке змінюється, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень.

Метою навчально-педагогічної діяльності викладачів циклової комісії агрономічних та еколого-інженерних дисциплін є не лише дати студентам достатній запас знань з профілюючих предметів, а також сформувати у них вміння і практичні навички, необхідні майбутнім спеціалістам. Викладачі разом зі студентами, гуртківцями в умовах базових господарств, виробничої частини та колекційно-дослідного поля коледжу проводять дослідницьку та пошукову роботу. Основним завданням викладачів є розвиток навичок самостійної роботи, заохочення студентів до вирішення завдань, які мають важливе практичне значення для розвитку аграрного сектору нашої держави.

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань і здійснюється за такими напрямами:

 • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
 • розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення освітнього процесу;
 • розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • поповнення й удосконалення навчально-методичних комплексів;
 • розробка, внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;
 • розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик;
 • розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • розробка методик, застосування комп'ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • розгляд та обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій;
 • підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державних кваліфікаційних екзаменів, завдань для контрольних робіт та інших матеріалів для контролю знань студентів;
 • контроль та аналіз знань студентів, контроль за виконанням викладачами вимог до оцінювання навчальних досягнень студентів;
 • підготовка характеристик та пропозицій щодо атестації педагогічних працівників;
 • підготовка необхідної документації щодо акредитації відповідних освітніх програм;
 • надання допомоги викладачам–початківцям;
 • керівництво науково–дослідною та пошуковою роботою студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів;
 • проведення виховної роботи зі студентами;
 • підготовка звіту про роботу циклової комісії за навчальний рік та пропозицій щодо удосконалення освітньо-виховного процесу.

Основними завданнями викладачів циклової є забезпечення якісної професійної підготовки здобувачів освіти шляхом удосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу, впровадження інноваційних методів навчання, проведення внутрішнього навчального контролю (готовності викладачів до теоретичних та практичних занять, контроль за взаємовідвідуванням викладачів циклу, за використанням в освітньому процесі сучасної навчальної та методичної літератури тощо).

За час навчання студенти спеціальності «Агрономія» опановують технологічні особливості вирощування високих врожаїв с/г культур, навчаються ефективно застосовувати енергоощадні екологічно-чисті технології вирощування польових культур, системи обробітку грунту та меліорації, систему збереження і підвищення біологічної родючості грунтів, методику закладання польових досліджень. Окрім того, випускники-агрономи здобувають такі робітничі професії:

 • тракторист - машиніст с/г виробництва категорій «А», «В»,
 • водій автомобіля категорії «В»,
 • водій категорії «В», «С»,
 • квітникар-озеленювач,
 • бджоляр,
 • оператор ветеринарної обробки тварин.

Фахові знання, вміння і навички студенти одержують від викладачів – професіоналів, а саме: Андрусика Р.В., Сопівник Л.Й., Башти І.С., Гагалюка В.В., Глови В.С., Гулька І.М., Конька В.А., Червоногріцької О.А., Грицишин С.Ф., Коропецького П.М., Фреяк Г.Б., Радик А.В., молодих викладачів Андрусика П.Р., Полевої Р.М., майстрів виробничого навчання. Ці педагоги професійно спрямовують студентів на практичне застосування знань.

Вміло поєднують теорію з практикою і роблять вагомий внесок у підготовку фахівців викладачі Фреяк Г.Б., Радик А.В., Гулько І.М., одночасно даючи додаткові знання для одержання робітничих професій – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, квітникар-озеленювач, тракторист-машиніст.

Студенти коледжу є активними учасниками науково-практичних конференцій за результатами науково-дослідної та пошукової роботи.

Викладачі циклової комісії мають чимало цікавих задумів та планів, спрямованих на вдосконалення підготовки фахівців аграрного виробництва. Є бажання працювати, є почуття оптимізму, а це і є запорукою якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.


Голова циклової комісії  Башта І.С.

: