Search

Обрати мовуНавчальна практика з проектування галузі

Навчальна практика з проектування галузі

    В умовах ринкової економіки значно підвищується роль прийняття обгрунтованих рішень при здійснені організаційних заходів в програмуванні галузі та плануванні виробництва в сільськогосподарських підприємствах. В зв'язку з цим при складанні перспективних і поточних планів сільськогосподарських підприємств необхідно, виходячи з попиту на продукцію, передбачити такі шляхи розвитку виробництва, які при раціональному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів можуть забезпечити одержання максимального прибутку.

    Майбутній спеціаліст повинен бути добре підготовлений, щоб у будь-якій виробничій ситуації правильно оцінити дійсний стан, визначити найбільш пріоритетні варіанти досягнення високої ефективності виробничої діяльності та соціального розвитку колективів підприємств. Для ефективної організації виробництва вони мають добре володіти принципами організації і планування виробництва, знати останні досягнення науково-технічного прогресу, основні напрямки впровадження інтенсивних технологій вирощування культур та промислових технологій утримання худоби і птиці, заходи щодо постійного підвищення родючості ґрунту. Розкрити резерви і накреслити реальні шляхи досягнення високих темпів підвищення продуктивності праці зниження матеріально-фінансових і трудових ресурсів на одиницю продукції, зростання рівня рентабельності для забезпечення самофінансування.

    В процесі виконання практичних робіт з планування галузі студенти 42 групи спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» засвоюють різні методики планування, логічні зв'язки між економічними процесами, шляхи найбільш раціонального використання наявних ресурсів підприємств. В процесі виконання практичних робіт з даного курсу студенти широко використовують попередньо отримані знання з технологічних, технічних і економічних дисциплін, підпорядковуючи їх вимоги практичного здійснення економічної роботи на виробництві в умовах ринкової економіки.

    В робочому зошиті передбачається виконання розрахунків з організації і планування розвитку галузей рослинництва, тваринництва, кормової бази, основних і оборотних запасів виробництва, трудових ресурсів, показників ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств. Робочий зошит є збірником таблиць, методичних і довідкових матеріалів, що дозволяють практично закріпити набуті теоретичні знання.

    Для виконання розрахунків студенти використовуються:

  • економічний паспорт підприємства (за останніх 3-5 років);
  • форми № 50 с.г., № 98 «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» ( за останніх 3-5 років);
  • фінансовий звіт (за останніх 3-5 років);
  • технологічні карти по вирощуванні с/г культур;
  • положення про оплату праці;
  • попередні завдання і розрахунки.

        Отже, з метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок з виконання економічних і планових розрахунків студенти аналізують природні та екологічні умови підприємства і основні його виробничі та економічні показники; уміють програмувати урожайність сільськогосподарських культур, посівні площі та валові збори; складати систему добрив та визначити її ефективність; складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур, робочі плани на основні періоди сільськогосподарських робіт, договори на оренду землі і майна та визначити розмір орендної плати; визначити економічну ефективність інтенсивних технологій; працювати з прикладними програмами щодо планування галузі.

    Зарівна Б.П., викладач коледжу

: